60 år 1

Klubben 60 år 2021

Andra tillbakablicken - VBK-minnen ur protokoll 1961 -1979 


31 augusti 1961 hålls konstituerande sammanträde med Vimmerbyortens Brukshundsklubb med ett 10-tal medlemmar från Vimmerby, Hultsfred, Storebro, Vena och Pelarne. Man beslutar att medlemsavgiften ska vara 20kr varav 15 kr går till SBK och lokalklubben behåller 5 kr. Man beslutade att anmäla en person till instruktörsutbildning vid Övergårds hundskola. Den första praktiska övningen tillsammans med medlemmars hundar hålls söndag den 3 september kl 10. Styrelsen uppdrogs att anskaffa lämplig övnngsplats och därefter meddela medlemmar plats för sammanträffandet.

31 oktober 1961 beslutar man inköpa 20 ex av ”Regler för bruksprov och tävlingar” för försäljning till medlemmar

31 januari 1962 genomförs det första årsmötet med ett 15-tal medlemmar närvarande

13 mars 1962 Ordförande vädjade till klubbens medlemmar att på övningsplatsen – ej heller under rast o.d. – låta hundarna springa lösa eller på annat sätt leka med varandra. Ordförandens motivering härför var att övningarna försvåras om hundarna får vanan att leka med varandra på övningsplatsen.

Styrelsen planerar för klubbens första tävlingsarrangemang den 27 maj 1962, som ska omfatta appellklass och karaktärsprov. En startavgift om ca 8 kr uttages för täckande av kostnader. Herrar Franzén och Josefsson ska döma och det bör finnas 7 funktionärer, varav två från Västerviksklubben.

12 april 1962 Inbjudningar till tävlingen är utsänt till SBKs avdelningar i Katrineholm, Nyköping, Kamar, Jönköping, Västervik, Norrköping, Eksjö-Nässjö, Finspong, Linköping och Motala.

Ordföranden meddelade att kurs för instruktörer vid Arméns hundskola i Sollefteå hålles i år under tiden 2 -13/7. Styrelsen beslutade anmäla herr Alvefuhr till denna kurs.


12 augusti 1962. Herr Alvefuhr meddelade att han pga avflyttning från orten önskade utträda ur lokalavdelningen med omedelbar verkan. Även vice ordförande vists på annan ort varför styrelsen väljer t.f. ordförande och v ordförande. Till t.f. övningsledare utses herr K. Slotthed.


5 februari 1964 kan man i verksamhetsberättelsen läsa att ”avdelningens dressyrverksamhet har liksom tidigare bedrivits med stort intresse från såväl dressyrledare som medlemmar. Övningarna har varit förlagda till det övningsfält som klubben disponerar.” Man skriver vidare att ”avdelningen har under verksamhetsåret ej lyckats öka sitt medlemsantal, då intresset bland verksamhetsområdets hundägare ej är tillräckligt stort.” Kassarapporten visar att klubben har 13 medlemmar. Man skriver vidare att alla åtgärder bör vidtagas för att verksamheten ”skall bli i enlighet med SBK: stadgar och syften”.


Under de här första åren var verksamheten förlagd till ett fält i Kvillehult, mellan Vimmerby och Storebro.

Av allt att döma pausas klubbens verksamhet mellan 1965 -1967 då man vid ett möte den

7 april 1967 beslutar att återuppta verksamheten med Vidar Eriksson som ordförande och med bl a Lars – Eric Uhrström i styrelsen. Man beslutar att kontakta Herr Ståhl i Kvillehult som tidigare upplåtit mark till dressyrövningarna och man kommer igång med verksamheten igen

7 juni 1967 beslutar man om en ”intern tävling” som sommaravslutning och man ger en medlem i uppdrag att förfärdiga en hoppställning.


30 oktober 1967 Mötet upptog till diskussion ev möjligheterer att få hyra en klubbstuga till låg kostnad. Under kommande vinter undersöker man möjligheterna att hyra olika torp osv inom området. ” Det beslöts också att begära avskrift av hundskatteregistret i Vimmerby, Sevede och Hultsfreds kommuner. Inbjudan skall sedan sändas till dem som kan tänkas vara intresserade av klubbens verksamhet.”


Under 1968 – 1969 hade klubben en dressyravgift för nybörjare på 10 kr.


30 september 1969 beslutas att köpa in 2 st spårselar samt två pulkor med skaklar.

Vidare beslutade styrelsen att hos SBK begära besked om till vilket distrikt VBK skall hänföras.


14 november 1969 Årsmöte: Frågan om inomhusdressyr diskuterades livligt. Ett stort intresse för sådan verksamhet visades av årsmötet. Flera lokaler fanns på förslag; Sveasalen, Tullportskolan, Idrottshallen, Posthuset samt ridhus vid Ekelid i Hultsfred. Även frågan om klubbstuga var uppe till diskussion.


9 januari 1970 Klubben hade fått löfte att utnyttja garaget i posthuset mot en kostnad av 10 kr per gång. Styrelsen beslöt att starta dressyrverksamheten torsdagen den 15 januari kl 19. En avgift av 2 kr skall uttagas av varje deltager per gång.

Styrelsen beslöt att betala Karl- Erik Anderssons familjeavgift som ersättning för att han upplåter mark till dressyrövningarna. Medel tas ur klubbkassan.


  • Under hösten 1969 har alltså Karl-Erik Andersson upplåtit sin hästbeteshage till klubbens verksamhet. I ett senare skede görs ett byte så att K-E Andersson får motsvarande bit mark av Vimmerby stad medan klubben får fortsätta sin verksamhet på ”dressyrfältet”.


10 februari 1970 Styrelsen beslöt att tacksamt ta emot det rivningshus vid Norra Tullportsgatan i Vimmerby, som Vimmerby stad överlämnar. Huset skall flyttas till dressyrplatsen vid Vidersborg 2 och iordningsställas.

  • Och här fick klubben ett hus som kom att bli klubbstuga.


11 oktober 1970 genomförs första klubbmästerskapet i klass 1 och klass 2. För klass 2 skall gälla skärpta krav i hopp och platsliggning. Det tävlas även om det första vandringspriset


7 november 1970 Årsmötet beslöt att som arvode till instruktören även i fortsättningen betala dennes årsavgift.


12 januari 1972 Man har beslutat anskaffa kamin till klubbstugan samt att färdigställa pentryt, dit man även beslutar köpa ett gasolkök. Vidare beslutade man köpa en klosett för 200 kr (dvs ett utedass) Belysningen utgjordes av en gasollampa.


2 februari Styrelsen beslutar anmäla sju personer till lägre kurs i instruktörsutbildning i Växjö samt sex personer till funktionärskurs i Eksjö


25 maj 1972 man beslutar att börja träna för dressyruppvisning vid Allmogetinget i Hultsfred.


5 september 1972 beslutar att L-E Uhrström och J-O Karlsson skall genomgå högre instruktörskurs. Den omfattar tre sammankomster och ett avslutningsprov.

  • Renhållning: Om en hund uträttar sitt naturbehov under dressyrträningen kan instruktören på ett vänligt sätt påpeka om borttagandet av spillningen , om matte eller husse av någon anledning glömt det.


15 oktober 1972 arrangeras Hunddag för första gången. På programmet står KM i klass 1 och 2, en dressyruppvisning, kaffeservering försäljning av lotter och ponnyridning.


30 oktober 1972 sekreteraren fick i uppdrag att tillskriva medlemmen XX angående utebliven redovisning av 113kr för försäljning av lotter, samt erbjuda honom betala denna summa på fyra gånger.


30 november 1972 Epa har upplåtit sitt garage för vinterns inomhuskurser utan hyra men mot en mindre kostnad för låsning. För ev renhållning skall en spade inköpas.


4 juli 1973 styrelsen beslöt att XX som häftar i skuld till klubben (113kr) ej skall få vidare anstånd. Det beslutades att återigen kontakta generalsekreteraren i SBK samt distriktet.

Det diskuterades klubbens för- och nackdelar att vara medlemmar i SBK.


4 september 1973 tre nya dressyrmoment skall visas: budföring, spårning, framåtsändande.

Styrelsen diskuterade om klubben skulle deltaga i en av kooperativa förbundet anordnad HUNDvecka. Men pga våra goda förbindelser med EPA (klubben utnyttjar vintertid EPA-garaget) så beslöt styrelsen att klubben ej ska medverka.


18 oktober 1973 Styrelsen var ej nöjd med SBKs sätt att nonchalera skrivelsen ang XX och hans skuld till klubben.


30 januari 1974 Styrelsen diskuterade om klubben ska byta distrikt och övergå till Östergötlands distrikt. Skrivelse skall sändas till Smålands och Östergötlandsdistriktet.


28 maj 1974 Styrelsen beslutar att klubben skall byta distrikt fr o m 1 januari 1975 (Smålandsdistriktet svarade ej på klubbens skrivelser)


16 november 1974 årsmöte; önskemål om elström framfördes och styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten för att kommunen kunde hjälpa till med detta.


28 april 1974 Ur brev till kommunstyrelsen; Genom ett muntligt avtal förfogar VBK nu över ett mindre område på Trekanten. Där finns också en mindre stuga som flyttats dit och renoverats på klubben egen bekostnad. Tyvärr är nu både området och (framförallt) stugan i minsta laget. För teoriutbildning och dylikt tvingas klubben låna lokaler i skolor och på andra håll. Vimmerbyortens brukshundklubb anhåller därför hos Vimmerby kommunstyrelse om kommunalt stöd enligt 2 alternativ;

  1. Definitivt besked om förfoganderätt till ifrågavarande område.

Eventuella möjligheter till områdets utvidgning

Tillbyggnad av den befintliga stugan

Framdragning av el, vatten och avlopp

Iordningställande av befintlig väg från 33:an och till området.

  1. Anvisning av annat lämpligt område med befintlig byggnad lämplig för ändamålet (torp, mangårdsbyggnad i kommunens ägo)


21 augusti 1975 Stängselfrågan runt området. Styrelsen beslutade inköpa fårstängsel så snart som möjligt då det är långt ifrån tillfredsställande med den taggtråd som nu finns.


14 november 1975. Årsmöte med Vimmerbyortens brukshundsklubbs ungdomssektion. Sektionen beslutade att upphöra med sin verksamhet. Istället bildades vid samma tillfälle SBK-U Vimmerby. Ordförande i båda klubbarna var Monica Olsson och man hade ca 25 medlemmar.


18 november 1976 El till klubbstugan. Vimmerby kommun betalar 2800kr. Styrelsen beslutade att kontakta elektriker och dra ledningar snarast. En lampa skall sättas upp vid förrådet och nya toaletten.


Mark som gränsar till klubbens område skall hyras. Hyran föreslås till 100kr/år.

Förråd och toalett har iordningställts.


Program för 1977 som trycktes upp och delades ut;

13 januari Upptaktsmöte

8 mars Trivselkväll

3 april Vårstart

17 april B.O.K. (bevakning- och karaktärsprov)

8 maj Lydnadsprov

11 juni Våravslutning

18 augusti Höststart

11 september Hundens dag

25 september Bruksprov

12 november Årsmöte


26 januari 1977. Tillbygge av klubbstugan. Birgitta Karlsson, Storebro kontaktas ang ritning etapp förstuga och etapp 2 tillbyggnad enligt tidigare förslag. Ansökan om byggnadslov inlämnas.


8 mars 1977 Trivselkväll på Folkhögskolan under medverkan av veterinär Lars Lannek. 90 deltagare!


21 maj 1977 hålls 10-årsjubileum i Idrottshallen! Räknat från klubbens omstart 1967.


11 september 1977Hundens dag, på programmet; Rasparad, uppvisning, Polishundsuppvisning, SM-program, försäljning av hundartiklar, sulkyåkning efter hund, Rådgivning och tipstävling.


Vid SM i lydnad i Norrköping blev Lars Carlsson och Jessica (Metras Ulla-Belle) bronsmedaljörer12 januari 1978 Upptaktsmöte med omkring 100 närvarande.


28 maj 1978 inled den första Duellen – tävlingsutbytet mellan Vimmerby och Västervik


8 oktober1978 hölls klubbens första officiella bruksprov med maximalt antal deltagare.

.

29 oktober 1979 Styrelsen beslutar att köpa en kyl och frys. Vidare beslutar man att fr o m nästa år saluföra cigaretter i klubbstugan då det har varit efterfrågan, särskilt vid tävlingar.


24 november 1979 Styrelsen beslutade att sända julblommor till de markägare som ställde mark till förfogande vid Bruksprovstävlingen.


Under året har man tre nybörjarkurser med ca 95 nya medlemmar har fått sin grundutbildning. Därutöver pågår fortsättningskurserna under vår och höst.

Vidare slutför man utbyggnaden med frivilla krafter, nu återstår endast målningsarbete


Vid SM i Skutskär segrade Lars Carlsson och Jessica överlägset!